Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden vakantiewoning-Vresse-sur-Semois Chairiere

 

 1. Onderwerp

De verhuurder geeft in huur aan de huurder het woonhuis, gelegen, Rue Grande 8 te Chairiere  , België.

Het huis is geschikt voor maximaal 20 personen.

 1. Aanvaarding goede staat

De verhuurder biedt de woning aan en de huurder aanvaardt het goed in de staat zoals het zich bevindt, in goede staat van onderhoud, veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid en conform zowel de koninklijke als de lokale wetten en besluiten, die van toepassing zijn.

 1. Bestemming en gebruik

3.1 Het goed is exclusief bestemd voor bewoning op basis van seizoensverhuring. De huurder kan van deze woning niet zijn hoofverblijfplaats maken. Elke wijziging door de huurder aan de bestemming of het gebruik van het goed is niet toegestaan.

3.2 Het vakantiehuis heeft 20  slaapplaatsen en voorzieningen voor maximaal 20  personen. Het is niet toegestaan om de woning met meer dan het vermelde maximum aantal personen te bewonen.

3.3 Staat van het goed : Het verhuurde goed wordt voor in gebruikname volledig gepoetst en in een nette staat gebracht. Bij het verlaten van de woning dient het huis terug in een nette staat afgeleverd te worden (opgeruimd).

Bij het voor de eindschoonmaak vermelde tarief gaan wij er van uit dat u zelf voor vertrek zonodig alles op zijn plaats terugzet, de afwas gedaan is en alle gebruikte huishoudelijke apparatuur en het sanitair is schoongemaakt en u de bedden achterlaat zoals u ze gevonden heeft. Bij niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aangerekend worden.

 1. Overdracht en onderverhuur

Het is de huurder niet toegestaan zijn rechten over te dragen, noch het pand te verhuren aan derden.

 1. Betaling en voorwaarden

5.1 De huurprijs staat vermeld op de pagina “Prijzen”.

Alvorens een boeking definitief wordt, dient er 50% van de huurprijs betaald te worden. Het restant van de huurprijs dient minstens 6 weken voor ingebruikname van het goed betaald te worden.

5.2. De verplichting van de verhuurder om toegang tot het goed te verschaffen wordt uitgesteld tot de huur volledig aantoonbaar betaald is en het huurcontract, ondertekend, in het bezit is van beide partijen.

5.3 Bij niet-tijdige betaling is de huurder in verzuim. De verhuurder stelt hem hier schriftelijk van op de hoogte. Hij heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen de 7 dagen te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt het huurcontract geannuleerd op de dag van het verzuim. Het vooruitbetaalde bedrag van 50% geldt dan als annuleringskost.

5.4 Indien de huurovereenkomst binnen 6 weken voor de dag van aanvang tot stand komt, moet terstond de gehele huurprijs worden voldaan.

5.5 De verhuurder behoudt zich het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. In dat geval wordt de huurder zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van de annulatie van het huurcontract en zal deze binnen twee weken na annulatie de reeds betaalde huur teruggestort krijgen.

5.6 Annulatievoorwaarden: In geval van annulering door de huurder dient deze een annulatiekost te betalen ten belope van:

– tot 6 weken voor het vertrek het betaalde voorschot – 20%  (30 % van de totale som) verschuldigd

– tussen 6 en 3 weken voor het vertrek het betaalde voorschot (50 % van de totale som) verschuldigd

– vanaf 3 weken voor het vertrek is de totale verhuurprijs verschuldigd

Bij vroegtijdig vertrek of niet in gebruik nemen van de woning heeft u geen enkel recht op terugbetaling.

 1. Verbruik en kosten

6.1 De vaste kosten staan vermeld op de pagina ‘Prijzen, kosten voor het verbruik van water, elektriciteit en verwarming.

6.2 Bed- en keukenlinnen is niet voorzien in de huurprijs alsmede de eindschoonmaak.

Te voorzien bedlinnen is: laken, kussensloop en dekbedovertrek. Dit kan gehuurd worden aan 5 euro/persoon per huurperiode. In geen geval mogen de bedden gebruikt worden zonder extra bedlinnen. Bij niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aangerekend worden.

6.2 De huurder verbindt er zich toe, het verhuurde goed en zijn inhoud in alle situaties te behandelen als een goede huisvader. Dit betreft o.a het sluiten van ramen en deuren bij wind/regen, het afsluiten van de woning bij afwezigheid.

 1. Afvalverwerking

7.1 De huurder verbindt er zich toe om zijn afval correct te sorteren volgens de procedure beschreven in 7.2.De gemeente Vresse legt hoge boetes op wanneer huisvuil niet correct gesorteerd wordt.

Wij dienen dus eveneens zeer streng op te treden op dit vlak.

7.2 Te volgen procedure:

 • Prullen- afvalbakken legen
 • Alle afval op een correcte manier in de container smijten: huisvuil in plastic zakken (GEEN lege flessen/potten van glas) in grijze gedeelte deponeren
  Gemeente deelt hoge boetes uit bij constatering van  glaswerk in de container
 • Glas naar glascontainer brengen.

OPGELET: Blijft dit glaswerk achter bij uw vertrek of wordt dit in de container gevonden, dan zijn wij genoodzaakt € 15,00 van de waarborg in mindering te brengen

 1. Huurwaarborg

8.1 Om een goede afloop van het huurcontract te verzekeren, betaalt de huurder een huurwaarborg ten bedrage van Eur. 500,00 aan de verhuurder, alvorens hij het goed in gebruik mag nemen. De huurwaarborg wordt tenminste 6 weken voor de ingang van het contract gestort op de bankrekening van de verhuurder, maar wij raden aan deze gezamelijk met de huurprijs te storten.

8.2 De verplichting van de verhuurder om toegang tot het goed te verschaffen wordt uitgesteld tot de huurwaarborg volledig aantoonbaar betaald is. Bij gebreke van betaling zal de overeenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden beschouwd. De huurwaarborg staat volledig los van de te betalen huur.

8.3 De huurder gaat akkoord na de  huurperiode dat de waarborg aangewend worden om de verbruikskosten en eventuele tekortkomingen te verrekenen.

8.4 Wanneer geen schade verricht is, zal deze huurwaarborg ( verminderd met de alle verbruikskosten) binnen de 2 weken na de huurtermijn terugbetaald worden door de verhuurder. Eventuele bankkosten hieraan verbonden (let wel: bij correct gebruik van de  IBAN gegevens is een bankoverschrijving binnen de EU gratis) zijn ten laste van de huurder.

 1. Aansprakelijkheid huurder

9.1 De huurder is aansprakelijk voor schade aan het vakantiehuis toegebracht door hemzelf en/of door zijn reisgenoten dan wel bezoekers. Hij is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor het huis en hij verplicht zich het huis netjes en schoon te houden. Het wordt aanbevolen om naast de eigen familiale-verzekering een aparte reisverzekering te sluiten.

9.2 Het is de huurder niet toegestaan om meer of andere personen c.q. dieren in het vakantiehuis onder te brengen, dan die vermeld staan op het contract. De eigenaar mag in dat geval de huurder weigeren.

9.3 De huurder is verantwoordelijk voor alle vormen van schade inclusief aan inboedel zoals op het einde of na de verhuurperiode door de verhuurder wordt vastgesteld.

9.4 Alle schade dient voor vertrek van de huurder aan de verhuurder gemeld te worden.

9.5 In geval van geen schade wordt de huurwaarborg binnen 2 week na het verstrijken van dit contract door de verhuurder aan de huurder per bank teruggestort via bankrekening, na het verrekenen van eventuele lasten of kosten.

 1. Bezoek van de verhuurder

Het is de verhuurder toegestaan, door middel van een afspraak met de huurder, het goed te bezoeken, met als doel na te gaan of alle verplichting uitgevoerd worden. Dit recht moet rekening houden met het privé leven van de huurder en met mate uitgevoerd.

 1. Verantwoordelijkheid bij ongevallen en inbraak

11.1 De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen die in en/of rondom het huis gebeuren.

11.2 De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van braak. Bij diefstal zonder sporen van braak, bijv. door het niet afsluiten van ramen en deuren bij afwezigheid, is de huurder aansprakelijk voor de geleden schade.

 1. Allerlei

12.1 Eventuele drukfouten in dit contract, onze webstek of andere forumulieren en documenten, zijn onder voorbehoud.

12.2 De verhuurden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen door middel van errata.

12.3 De verhuurder en verhuurbemiddelaar zijn onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk en verantwoordelijk voor onstane schade aan alle betrokken personen of roerende- en onroerende goederen.

12.4 De afzonderlijke huurinstructies maken integraal deel uit van deze overeenkomst. Gelieve alle bepalingen strikt te volgen.

Naam,

(Uw naam, vooraf gegaan door de geschreven vermelding “Gelezen en goedgekeurd”)

 

Handtekening